Lovverk: Barnekonvensjonen, Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen

Barnehagene i Norge er underlagt et lovverk som vi er forpliktet til å følge. Her kan du lese Barnekonvensjonen, barnehageloven og forskrift til loven (rammeplanen), som konkretiserer mandatet, fagområdene og ansvarsfordelingen.