Satsningsområder

Lek, vennskap og medvirkning

 • Lek, vennskap og medvirkning

  Rammeplanen sier at “Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur” (s. 20, 2017). Lek er med andre ord barnehagens kjerneaktivitet. Men: forskning på lek tyder på at leken ikke ivaretas, stimuleres eller beskyttes i tilstrekkelig grad hverken i barnehagen eller i hjemmet/ på fritiden (Olofsson 1987, Øhman 2012, Wolf 2014, Øksnes 2010). Satsningsområdet er derfor en direkte reaksjon på FN`s rapport fra 2013 fra Komiteen for barns rettigheter der blant annet Norge vurderes opp mot de forpliktelsene som menneskerettighetskonvensjonen beskriver. Denne rapporten advarer Norge om hva som anses som feil investeringer når det kommer til barns oppvekstmiljø. Rapporten hevder at Norge er ett av flere industriland hvor barns rett til lek er truet- da særlig på grunn av økende læringstrykk og vektlegging av formell akademisk suksess- også i barnehagen. Norge blir i rapporten kritisert for å fokusere på “organiserte, voksenstyrte lekeaktiviteter med læringsmål” (s.7 ). Dette er en tendens vi som er innenfor barnehagesektoren kjenner godt til, og som reiser store etiske spørsmål som hvem barnehagen er til for, og hvilket samfunn vi ønsker hvis barnehagen skal være et sted hvor lek brukes som instrument for å oppnå formelle læringsmål. Derfro har vi valgt LEK som satsningsområde i Frognerkilen barnehage, som et svar på bekymringen fra FN, og for å vise at vi tar leken og barnas livsverden på alvor. 

  Barns lek skal alltid vinne over planlagte aktiviteter hos oss. Vår oppgave vil være å observere, stimulere, legge til rette for og utvide, beskytte, bekrefte og berike leken. Av respekt for lek som uttrykksform og kultur vil vi forholde oss aktive til barnas lek på en måte som veksler mellom observant tilbakeholdenhet og aktiv deltakelse i ulik grad, avhengig av hva barna og leken trenger. Er vi deltagende, skal dette skje på barnas premisser- vi erkjenner at lekens univers kan være utilgjengelig for oss og at den ikke kan defineres, og at den lever sitt eget liv som sammensatt og kompleks. Leken bare er. Vi bruker fagområdene som inspirasjon og muligheter til å styrke leken. 

   

  Vennskap

  I stedet for å “lage” vennskap, fokuserer vi på å lage og tilrettelegge for situasjoner hvor vennskap kan oppstå (Jfr Anne Greve 2007/ ibid). Lek er en relasjons- og vennskapsbyggende aktivitet som barn selv foretrekker. Å leke sammen er en måte å skape og delta i fellesskap ( Øhman, 2014, ibid). Det gir barn opplevelser av enighet og uenighet gjennom krangler, problemer og delte gleder. Gjennom lekens forhandlinger og gjennomføringer, utforsker og prøver barn ut hvordan de kan være sammen, hvordan de kan inviterer til lek, og hvordan de kan takke nei hvis de ikke er interesserte. (ibid). En heldig bieffekt av dette kan være at vennskap oppstår.

   

   Medvirkning

  Rammeplanen utpeker barns medvirkning som en rettighet barn i barnehagen skal ha, tilpasset alder og forutsetninger. (s27/2017).

  Vi ønsker å gi slipp på noe av den definisjonsmakten barnehagelærere og personalet utøver gjennom å arbeide i tråd med planer. Derfor er det her her- og nå- konteksten og det å følge barnas spor som gjennomsyrer våre barnehagedager, ikke store temaer med på forhånd planlagt innhold. Vi vil aktivt jobbe for at alle avgjørelser tas med utgangspunkt i barneperspektivet- et perspektiv som av og til kan innebære at praktiske og ”voksne” behov underordnes. Vi har en dagsrytme som brukes som en skisse, ikke en mal. Med det stilles det krav til personalgruppa som tilstedeværende, aktive og lyttende, der vi er deltakende medforskere- og skapere gjennom en improvisatorisk tilnærming.