Barnehagens visjon og kultur

Frognerkilen barnehage- et hus med tid og muligheter. 


Våre visjoner kan kort oppsummeres gjennom følgende kulepunkter: 

- Vi anerkjenner hvert barn som et selvstendig subjekt. Vi unngår instrumentelle og objektiviserende arbeidsmåter. 

- Vi skal gi omsorg av høyest mulig kvalitet. For å få til det, må vi kunne være tilstedeværende og påkoblede og bevisste med tanke på tidsbruk. 

-Vi skal prioritere riktig, slik at det er barnas opplevelse av mening som står i sentrum  fremfor praktiske og "voksne" behov

- Det er alltid barneperspektivet som skal ligge til grunn for det pedagogiske innholdet. Vi skal være lyttende og delaktige og forme det pedagogiske innholdet på bakgrunn av barnas innspill

- Vi skal legge til rette for at alle barn blir sett og hørt i størst mulig grad. 

- Barns medvirkning skal gjenspeiles i alle aktiviteter og hvordan vi organiserer hverdagene 

- Leken er barnas viktigste aktivitet. Vi skal ivareta barnas egeninitierte lek som vår kjerneaktivitet.

- Respekt og likeverd skal ligge til grunn for hele organisasjonen, og i alle relasjoner.