Stine Sofies stiftelse- Barnehagepakken.

Rammeplanen sier: "Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysnings- plikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22."

Vi som jobber i barnehagen har vært på kurs om barns seksualitet og vold og overgrep mot barn. 

Vi har beredskapsplan for hva de ansatte må gjøre for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn. Ved ansettelse blir alle ansatte gjort oppmerksomme på opplysningsplikten til barnevernet.

Barnehagepakken fra Stine Sofies stiftelse er et verktøy vi ansatte bruker for å gjøre barna mer kompetente til å si ifra om vold og overgrep. Hvis barna i en tidlig alder lærer forskjellen på hva som er lov, hva som er ulovlig, og hvem de kan si ifra til, vil de i større grad kunne melde ifra til en voksen de stoler på dersom de utsettes for vold eller overgrep.

Barnehagepakken inneholder undervisningsmateriale som bøker, filmer, spill med mer.

Ellers lærer vi barna om FNs barnekonvensjon og barns rettigheter.