Rosa kompetanse

Den nye rammeplanen sier at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Barnehagen skal synliggjøre et mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen. Videre skal barnehagen bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, samt forebygge krenkelser og mobbing.

Rosa kompetanse er et kompetansemiljø som tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til helsevesenet, barnevernet, skolesektoren, barnehagen, politi- og påtalemyndighet, samt bedrifter. De er organisert som en fagavdeling i FRI- foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Rosa kompetanse har siden 2006 holdt kurs om normer, kjønn, identitet, seksuell orientering og inkluderende praksis. Kursene er kunnskapsbaserte, motiverende, praktisk anvendelige og har overføringsverdi til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og minoritet-/majoritetsperspektiver.

Frognerkilen barnehage er en av pilotbarnehagene til Rosa kompetanse og samtlige ansatte har blitt kurset i kjønnsmangfold og inkluderende praksis.

I barnehagen vår jobber vi for at alle skal kjenne at man er en viktig del av fellesskapet, at man blir inkludert og verdsatt for den man er. Vi vil motvirke kjønnsstereotypier og gjøre barna kjent med mangfoldet i samfunnet. Vi jobber også for å bevisstgjøre voksne på hvordan deres væremåte og holdninger ovenfor andre mennesker påvirker barnas evner til å inkludere andre.