Prosjekter

"La meg få klare det selv" og "Sammen om en god start -med plass til alle"

I 2011 satte vi i gang med et spennende prosjekt:

”La meg få klare det selv”.

I en travel hverdag kan vanlige omsorgsaktiviteter ofte bli redusert til praktiske nødvendigheter, som bare skal unnagjøres så raskt og effektivt som mulig. På den måten snytes barna ikke bare for et nært og vesentlig samspill med voksne. De går samtidig glipp av all den læringen og utviklingen som omsorgsfunksjonene rommer spesielt rike muligheter for å fremme. Vi jobber for å innlemme barna i disse aktivitetene, det forutsetter at vi gir dem tid og mulighet til å få delta, og klare selv.

Prosjektets mål er å styrke tilbudet til barna, slik at de kan mestre utfordringer i barnehagehverdagen, og få tidlig erfaring med å ta egne valg. Vi ønsker å øke personalets og foreldrenes kompetanse på barns rett til medvirkning, og sentrale utviklingsområder. Når skal et barn medvirke, og når er det lurt at en voksen tar styringen?

Vi skal kontinuerlig observere og dokumentere barnas utvikling innenfor områder som; motoriske ferdigheter, og sosiale ferdigheter som for eksempel konfliktløsning og selvhevdelse.

Utbytte for barna:
Mestringsfølelse styrker selvbildet, som igjen gir økt selvtillit, som igjen gjør barna i stand til å takle hverdagslige utfordringer, ta egne valg, løse konflikter, kle på seg, spise, krabbe, gå leke etc. Barna vokser i takt med opplevelsen av at de er med på å bidra, de får økt eierfølelse til det som skjer i barnehagehverdagen.

Dette prosjektet har vært svært givende. Vi ser at foreldre har tatt aktivt del i vårt arbeide, barna motiveres og veiledes til å klare selv. Vi jobber selvfølgelig videre med dette!

 

”Sammen om en god start- med plass til alle”.

I 2013 satte vi i gang med nok et prosjekt: ”Sammen om en god start”.

Prosjektets mål er at barna i vår barnehage skal få en best mulig start på livet. Ansatte, foreldre og barn skal bygge gode relasjoner.

Personalet skal heve kompetansen på samhandling med barn, foreldre og kollegaer. Foreldre skal bli mere bevisste på relasjonsbygging både ovenfor egne og andres barn, dette vil igjen styrke barnas relasjoner til andre barn og voksne.

I 2016 videreutviklet vi dette prosjektet og satte mere fokus på mangfold og at det skal være plass til alle typer mennesker.

Derfor velger vi å kalle prosjektet ”Sammen om en god start – med plass til alle”

Prosjektets mål:

Målet er å bevisstgjøre voksne på hvordan deres væremåte og holdninger ovenfor medmennesker påvirker barnas evner til å inkludere andre. Vi vil jobbe for at alle i barnehagen skal kjenne at de er en viktig del av fellesskapet, at alle blir inkludert og verdsatt for den de er. Vi ønsker å motvirke stereotypier og gjøre barna kjent med mangfoldet i samfunnet.

Tydeliggjøre de voksnes ansvar for å inkludere alle barn

Vi vil at Frognerkilen barnehage skal være en barnehage som er preget av tillit, trygghet og trivsel i alle ledd, som igjen fører til økt kvalitet.

Personalet skal heve kompetansen på mangfold og inkludering, de voksne skal bli bevisste sitt ansvar for å inkludere alle og sin rolle som forbilde.

Samhandling og relasjoner er viktig for å kunne samarbeide og få frem det beste i hverandre. I barnehagehverdagen og på møter skal vi jobbe med ulike øvelser og intern opplæring innen temaet.

Vi ønsker å styrke samhold og samarbeid mellom personalet og foreldrene for barnas beste. Dette for at barna skal læres opp til å inkludere andre, være åpne for ulikheter og glede seg over mangfoldet i samfunnet.

Utbytte for barna:

Gir trygge barn i barnehagen, som blir sett og hørt av alle voksne, som føler at de fullt ut kan være den de innerst inne er og tør å si sine meninger.